Wat doen wij:

U kunt zich bij ons aanmelden voor beschermingsbewind of budgetbeheer. Wij komen bij u op huisbezoek voor een intakegesprek.

Tevens kunt u bij ons terecht voor vragen, informatie of advies op het gebied van bewindvoering, budgetbeheer, financiën, sociale zekerheid, belastingen, sociale voorzieningen, schuldhulpverlening, (problematische) schulden, beslagleggingen en berekening beslagvrije voet.

BEWINDVOERING:

Meerderjarigen die, door lichamelijke of geestelijke oorzaken, vanwege sociale omstandigheden of problematische schuldensituatie, niet meer in staat zijn hun financiële en juridische zaken zelfstandig te beheren, komen in aanmerking voor beschermingsbewind.

Doel van het beschermingsbewind is het scheppen van overzicht in de, veelal, hopeloze financiële situatie door ziekte, handicap, hoge leeftijd, dementie, verslaving, psychiatrische of psychosociale problematiek, verstandelijke beperking, schulden of andere bijzondere omstandigheden waarin u zich kunt bevinden.

Indien u zich aanmeldt zullen wij eerst een telefonisch aanmeldgeprek met u voeren. Wij gaan dan na of wij u kunnen helpen en of u gemotiveerd bent om geholpen te worden. Een goede samenwerking met de bewindvoerder én uw positieve motivatie is van groot belang voor het juist beheren van uw financiën en het oplossen van uw financiële problemen.

Er zijn twee gronden waarop u het verzoek voor onderbewindstelling bij de Rechtbank kunt indienen:

De eerste grond is verkwisting of problematische schulden. Kiest u voor deze grond dan dient het bewind na het behalen van de schone lei, dus als u geen schulden meer heeft, direct te worden opgeheven. Voordat het bewind afloopt kunt u nog aangeven of u wilt werken aan zelfredzaamheid. Wij adviseren dit wel.

De tweede grond is lichamelijke of geestelijke problematiek. Dit betreft o.a. ziekte, verstandelijke beperking, verslaving, taal-of leesproblemen, geen kennis van het sociale stelsel of belastingen, stress, psychiatrische of psychosociale klachten. Kiest u voor deze grond dan blijft het bewind na het behalen van de schone lei, dus als u geen schulden meer heeft, doorlopen. Elke vijf jaar dient de Rechtbank geïnformeerd te worden of het bewind nog noodzakelijk voor u is. Mocht uw lichamelijke of geestelijke problematiek niet meer van toepassing zijn dan kunt u de Rechtbank ook eerder dan vijf jaar informeren. U kunt in ieder geval zelf het moment kiezen wanneer u het bewind wilt laten opheffen. De Rechtbank zal de bewindvoerder hierin ook om advies vragen.

Tijdens een huisbezoek maakt u kennis met uw bewindvoerder en zal er een intakegesprek plaatsvinden. Tijdens dit intakegesprek wordt alle financiële informatie (inkomen, uitgaven, bankafschriften en schulden) verzameld, worden afspraken en voorwaarden voor de samenwerking vastgelegd en worden alle benodigde formulieren voor de Rechtbank ingevuld en door u ondertekend. Deze formulieren stuurt de bewindvoerder naar de Rechtbank. De Rechtbank zal u uitnodigen voor een zitting. Tijdens deze zitting kunt u aangeven waarom u graag wilt dat iemand uw financiën gaat beheren. De Rechtbank benoemt de bewindvoerder en legt deze uitspraak vast in een beschikking.

Na ontvangst van de beschikking start het bewind en zal uw bewindvoerder een beheerrekening openen, het budgetplan met u bespreken en uw financieel betrokkenen (inkomsten en uitgaven) aanschrijven. Op den duur zult u van hen geen post meer ontvangen, daar deze post naar de bewindvoerder wordt gestuurd. Verder inventariseren wij uw schulden en treffen waar mogelijk betalingsregelingen. Indien er sprake is van een problematische schuldensituatie zullen wij voor u een schuldregeling aanvragen bij uw gemeente.

Wij zijn jaarlijks verplicht rekening en verantwoording af te leggen aan de Rechtbank. Dit is een financieel jaaroverzicht van uw inkomen, uitgaven, vermogen en stand van zaken met betrekking tot uw schulden.

Tot de hoofdtaken van de bewindvoerder hoort onder andere:

  • de belastingaangifte;
  • het aanvragen van o.a. huur-, zorg- en kindertoeslag, voorlopige teruggaaf;
  • het ondersteunen bij de aanvraag van uitkeringen en aanvragen van eventuele aanvullingen/toeslagen en bijzondere bijstand;
  • het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen van gemeentebelasting en waterschap;
  • de contacten met diverse instellingen;
  • de doorbetaling van de vaste lasten;
  • het regelen van schulden door middel van betalingsregelingen of het aanvragen van een schuldregeling bij uw gemeente;
  • de behandeling/beheer van uw post.

Beschermingsbewind is van toepassing op al uw goederen (inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden). Indien deze goederen onder bewind zijn gesteld mag u daarover niet meer zelfstandig beslissen. U mag niet meer zonder overleg met of zonder toestemming van de bewindvoerder financiële handelingen uitvoeren. De bewindvoerder heeft namelijk de financiële eindbeslissing en daar dient u zich bij neer te leggen. Enkel dan is het mogelijk uw financiën juist te beheren en uw financiële problemen op te lossen. De bewindvoerder maakt zijn beslissingen in uw eigen belang en op basis van de mogelijkheden binnen uw budget.

BUDGETBEHEER:

Indien u zich aanmeldt zullen wij eerst een telefonisch aanmeldgesprek met u voeren. Wij gaan dan na of wij u kunnen helpen en of u gemotiveerd bent om geholpen te worden. Een goede samenwerking met de budgetbeheerder en uw positieve motivatie is van groot belang voor het juist beheren van uw financiën en het oplossen van uw financiële problemen.

Budgetbeheer is voor meerderjarigen, die voor een (groot) deel al zelfredzaam zijn, maar nog niet voldoende in staat zijn hun financiën zelfstandig te beheren of hun administratie zelfstandig te voeren. U heeft vaak nog een steuntje in de rug nodig. De budgetbeheerder zal waar nodig u adviseren op financieel gebied.

Budgetbeheer is tevens een prachtig middel om u te sturen en zo financieel zelfredzaam te maken. Bewindvoering Zaanstad e.o. biedt verschillende vormen van budgetbeheer aan. Welke vorm het beste bij u past is afhankelijk van uw financiële zelfstandigheid en of er sprake is van een problematische schuldensituatie.

Bewindvoering Zaanstad e.o. biedt de volgende vormen van budgetbeheer aan:

Basis: de primaire vaste lasten (huur, gas, licht, water en ziektekostenverzekering) worden betaald. Het restant van het budget wordt maandelijks overgemaakt naar uw privérekening. U dient zelf zorg te dragen voor de betaling van de overige rekeningen en het maken van reserveringen zoals jaarafrekeningen en onvoorziene uitgaven.
Plus: naast het betalen van de primaire vaste lasten worden nog maximaal 4 betalingen en maximaal 4 reserveringen (bijvoorbeeld jaarafrekeningen, onvoorziene uitgaven, gemeentelijke belastingen, eigen risico ziektekosten) gedaan. Het restant van het budget wordt maandelijks overgemaakt naar uw privérekening. U dient zelf zorg te dragen voor de betaling van uw overige rekeningen en het maken van overige reserveringen.
Totaal: naast het betalen van de primaire vaste lasten, het aanmaken van alle benodigde reserveringen worden ook alle overige rekeningen betaald. U ontvangt weekgeld voor boodschappen.
Totaal-Plus: naast het betalen van de primaire vaste lasten, het aanmaken van alle benodigde reserveringen en het betalen van de overige rekenigen worden ook uw schulden in kaart gebracht en betalingsregelingen getroffen bij een niet-problematische schuldensituatie. Mocht er sprake zijn van een lopende schuldregeling dan zal de aflossing hieraan ook worden betaald.

Bij alle vormen van budgetbeheer blijft u altijd nog zelf zorg en verantwoordelijkheid dragen voor een deel van uw financiën. Zo dient u zelf te regelen en/of aan te vragen: toeslagen belastingdienst, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschappen, belastingaangifte en bijzondere bijstand. Waar nodig zal uw budgetbeheerder u hierbij informeren en adviseren.

Bij een problematische schuldensituatie dient u ook zelf de schuldregeling bij uw gemeente aan te vragen. De budgetbeheerder zal hierbij zorgdragen voor het aanleveren van de in zijn bezit zijnde benodigde financiële stukken hiervoor. U kunt ook verzoeken de aanvraag schuldregeling door uw budgetbeheer te laten verzorgen en te laten indienen. Hiervoor zal u eenmalig extra 8 uur in rekening worden gebracht.